محاسبه آنلاین مصالح

توجه کنید که تعداد بلوک داخلی با تعداد بلوک پیرامونی برابر است.

تعداد بلوک داخلی (برابر با بلوک پیرامونی)
مساحت دیوار بیرونی(با ارتفاع 3 متر)
مساحت دیوار داخلی(با ارتفاع 3 متر)
مقدار تقریبی بازشو پنجره
میزان نبشی مصرفی در سازه فلزی
میزان نبشی مصرفی در سازه بتنی
نبشی در سازه فلزی به ازای تعداد ستون
نبشی در سازه بتنی به ازای تعداد ستون
در حال محاسبه

نتیجه

تعداد بلوک داخلی (برابر بلوک پیرامونی)
مساحت دیوار بیرونی (مترمربع/m2)
مساحت دیوار داخلی (مترمربع/m2)
مقدار تقریبی باز شو پنجره (متر/m)
میزان نبشی مصرفی در سازه فلزی (کیلوگرم/kg)
میزان نبشی مصرفی در سازه بتنی (کیلوگرم/kg)
میزان نبشی مصرفی در سازه فلزی به ازای تعداد ستون (کیلوگرم/kg)
میزان نبشی مصرفی در سازه بتنی به ازای تعداد ستون (کیلوگرم/kg)
هم اکنون

می توانید بهترین نمونه های اجرا شده

را که زیر نظر کارشناسان و مهندسین زبده و مجرب ما تدوین شده اند و همچنین اطلاعات کامل تر و دقیق تری به شما خواهند داد را از طریق لینک های زیر دانلود و مشاهده کنید.

محاسبات iagco